Прочетете общите условия

За да излъчите реклама в мрежата на AutoForums.BG вие се съгласявате с общите условия посочени по-долу.

Може да изтеглите общите условия в електронен формат като Adobe PDF или Microsoft Word.

С всеки рекламодател, закупил реклама в AutoForums.BG, се сключва договор за рекламни услуги.

Копие от договора ще получите при запитване за реклама.

Общи условия за реклама в мрежата AutoForums.BG

1. Реклама в мрежата от партньорски сайтове на USER MEDIA се осъществява чрез рекламен банер, текстова форма или друг договорен формат на определените за това позиции.

1.1. Рекламата трябва да е законна и да спазва изискванията за благоприличие и добрите нрави. USER MEDIA не носи отговорност за съдържанието и истинността на публикуваните реклами.

1.2. Ако USER MEDIA претърпи щети заради публикувана реклама в своите сайтове и в сайтовете на своите партньори, то отговорността и щетите ще са изцяло за сметка на рекламодателя.

2. Статистиките за посещаемостта на сайтовете от рекламната мрежа се актуализират периодично и се публикуват в сайта на USER MEDIA. Публикуваният тарифен план e на базата на статистиките към момента на изготвянето му.

3. Заявка за реклама в партньорска мрежа USER MEDIA се осъществява на база на генериран брой импресии, генерирани кликове, времеви период или по друг начин определен от USER MEDIA.

4. Рекламни банери се подават до два дни преди старта на планираната кампания.

5. В случай, че USER MEDIA изготви медиа план за клиент, рекламодателят трябва да потвърди съгласието си с него до два дни след получаването му по имейл, факс или друг удобен начин за кореспонденция.

6. Всеки клиент и партньор получава потребителско име и парола за достъп до рекламната система, поддържана от USER MEDIA на адрес http://ads.usermedia.net, за да може да следи развитието на кампанията по дни, трафик, импресии и кликове. Статистиката се пази до три месеца след приключване на кампанията.

7. USER MEDIA има право да откаже излъчването на дадена рекламна кампания, като предостави доводите си за това до два дни след подадената заявка.

8. Технически изисквания. Рекламните формати трябва да са съобразени с посочените размери и файлови стандарти в офертите публикувани в сайта на USER MEDIA. Банерите не трябва да са по-големи от 40 kb.

9. Неустойки и възражения

9.1. Рекламодателят има право да подаде възражение за проведена или планирана кампания, което ще бъде разгледано от USER MEDIA в срок от три работни дни. При непълно или неточно изпълнение на рекламна заявка USER MEDIA компенсира пропуснатите излъчвания с утежнение от 15% при първа техническа възможност.

9.2. При намаляване на бюджета, от страна на рекламодателя, на предварително одобрена заявка в срок над 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията рекламодателят дължи неустойка в размер на 25% от разликата в стойностите между двата бюджета.

9.3. При намаляване на бюджета, от страна на рекламодателя, на предварително одобрена заявка в срок под 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията рекламодателят дължи неустойка в размер на 35% от разликата в стойностите между двата бюджета.

9.4. При отказ на договорена рекламна кампания, от страна на рекламодателя, в срок над 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията рекламодателят дължи неустойка в размер на 20% от брутната стойност на рекламната кампания.

9.5. При отказ на договорена рекламна кампания, от страна на рекламодателя, в срок под 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията рекламодателят дължи неустойка в размер на 30% от брутната стойност на рекламната кампания.

9.6. При прекратяване на вече стартирала кампания, от страна на рекламодателя, рекламодателят дължи на USER MEDIA неустойка в размер на 35% от брутната сума на нереализираната част от заявката.

10. Цени и плащания

10.1. Минимална цена за една заявка е 200 лв. (без ДДС).

10.2. За всяка рекламна позиция клиентът има право на ротация на не повече от три банера. За всеки банер извън тази бройка се заплаща допълнителна такса в размер на 50 лв.

10.3. Рекламата се заплаща задължително в деня преди стартиране на кампанията по банков път. Рекламодателят получава фактура не по-късно от 3 (три) работни дни след плащането. Промени в тази политика могат да се правят само по решение на USER MEDIA.

11. Отстъпки за обем

11.1. Отстъпките за обем се пресмятат по актуалните оферти на USER MEDIA публикувани в уеб сайта на компанията.

12. Всички изключения спрямо настоящите Общи условия се правят само след изрично решение или съгласие на USER MEDIA.

13. USER MEDIA не носи отговорност за ефективността на рекламната кампания и за технически проблеми възникнали по време на кампанията във фирмата и извън нея.

14. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За връзка с нас

Юзър Медиа ООД

E-mail: reklama@usermedia.net
Телефон: +359 2 954 29 70

Mtel: +359 884 915 149
Globul: +359 899 641 935
Vivacom: +359 878 145 189